Operatörler değişkenler ve değerleri üzerinde işlem gerçekleştirmek için kullanılırlar. Python’daki operatörler şu başlıklar altında toplanmıştır;

  • Aritmetik Operatörler
  • Atama Operatörleri
  • Karşılaştırma Operatörleri
  • Mantıksal Operatörler
  • Kimlik Operatörleri
  • Üyelik Operatörleri
  • Bitsel Operatörler

Şimdi bunların neler olduğuna tek tek göz atalım.

Aritmetik Operatörler

Matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan operatörlerdir.

OperatçrİşlemÖrnek
+Toplamax + y
Çıkartmax – y
*Çarpmax * y
/Bölmex / y
%Modül(Kalanı Bulma)x % y
**Üsselx ** y
//Tam Bölme
(Sonucun tamsayı kısmını verir)
x // y

 

Atama Operatörleri

Değişkenlere değer depolamak için kullanılan operatörlerdir.

OperatörKısa GösterimiAçık Gösterimi
=x = 5x = 5
+=x += 3x = x + 3
-=x -= 3x = x – 3
*=x *= 3x = x * 3
/=x /= 3x = x / 3
%=x %= 3x = x % 3
//=x //= 3x = x // 3
**=x **= 3x = x ** 3
&=x &= 3x = x & 3
|=x |= 3x = x | 3
^=x ^= 3x = x ^ 3
>>=x >>= 3x = x >> 3
<<=x <<= 3x = x << 3

 

Karşılaştırma Operatörleri

İki değeri karşılaştırmak için kullanılırlar.

OperatörİşlemÖrnek
==Eşitx == y
!=Eşit Değilx != y
>Büyükx > y
<Küçükx < y
>=Büyük Eşitx >= y
<=Küçük Eşitx <= y

 

Mantıksal Operatörler

Koşullu ifadelerin birleştirilerek kullanılmasını sağlar.

OperatörİşlemÖrnek
andHer iki ifade de doğru ise doğru değerini döndürürx < 5 and  x < 10
orİfadelerden biri doğruysa doğru değerini döndürürx < 5 or x < 4
notSonucu tersine çevirir. Yani sonuç doğru ise yanlış, yanlış ise doğru döndürürnot(x < 5 and x < 10)

 

Kimlik Operatörleri

Nesneleri aynısı olup olmadıklarını anlamak için birbirleriyle karşılaştırırlar.

OperatörİşlemÖrnek
isHer iki değişken aynı nesne iseler doğru sonucunu döndürürx is y
is notHer iki değişken aynı nesne değiller ise doğru sonucunu döndürürx is not y

 

Üyelik Operatörleri

Bir değerin dizi içinde yer alıp almadığını test etmek için kullanılır.

OperatörİşlemÖrnek
inBelirtilen değer dizi içinde mevcutsa doğru değerini döndürürx in y
not inBelirtilen değer dizi içinde yoksa doğru değerini döndürürx not in y

 

Bitsel Operatörler

İkili moddaki sayıları karşılaştırmak için kullanılır.

OperatörAdıİşlem
&ANDİkili formattaki sayıların her bir bitini karşılaştırır ve aynı iseler 1 olarak ayarlar
|ORİkili formattaki sayıların her bir bitini karşılaştırır ve ikisinden biri 1 ise, 1 olarak ayarlar
 ^XORİkili formattaki sayıların her bir bitini karşılaştırır ve sadece ikisinden biri 1 ise, 1 olarak ayarlar
~NOTTüm bitleri tersine çevirir
<<Sıfır Dolgulu Sola KaydırmaBitleri sağdan başlamak üzere ele alır ve sıfırları iterek sola kaydırır. En soldaki bitlerin düşmesine izin verir.
>>İşaretli Sağa KaydırmaEn soldaki bitin kopyasını soldan iterek sağa kaydırır ve en sağdaki bitlerin düşmesine izin verir.

 

Konu ile ilgili örnekleri şuradan inceleyebilirsiniz;

https://repl.it/@ObenSEVEN/Operatorler